பலாலி மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் உதவி

Posted Saturday December 31, 2016 by Palaly Org

5

பலாலி மிந்தனை பகுதியில் அமைந்துல்ல கிராம சேவகர் அலுவலகத்தில் வைத்து பலாலி மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் 30 /12 / 2016அன்று பிரான்ஸ் பலாலி சமூக அமைப்பின் நிதி உதவியுடன் தாயகத்தில் உள்ள பலாலி சமூக அமைப்பினால் வழங்கப்பட்டது.

5

1

2

3

4

  6<

/a>

Leave a Reply

Palaly, Palaly community organisation, helping childrens, jaffna